Hel

powrót » 

 

1. Identyfikacja produktu / Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja preparatu
  Hel 4.6
  Hel 5.0
  Hel 5.6
  Hel 6.0
 • Zastosowanie preparatu:
  Przemysłowe i zawodowe. Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas  Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl


      
2. Identyfikacja zagrożeń

 • Klasyfikacja substancji
 • Klasa zagrożenia i kody kategorii wg. Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
 • ZAGROŻENIA FIZYCZNE: Gazy pod ciśnieniem - Gaz sprężony - Uwaga (H280)
 • Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE: Nie wymieniono w Załączniku VI.
 • Nie sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Nie wymagane znakowanie WE.
 • Elementy etykiety
  Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
 • Piktogramy określone

 • Piktogramy określone: GHS04
 • Hasło ostrzegawcze: Uwaga
 • Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: H280 : Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 • Zwrot wskazujący środki ostrożności
  - Przechowywanie : P403 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Inne zagrożenia: Duszący w wysokich stężeniach.


3. Skład i informacja o składnikach

 • Nazwa substancji: Hel 
 • Zawartość: 100 %
 • Nr CAS: 7440-59-7
 • Nr WE: 231-168-5

4. Pierwsza pomoc

 • Wdychanie
  Wysoka koncentracja gazu może spowodować uduszenie. Objawami mogą być
  utrata zdolności poruszania się oraz świadomości. Poszkodowany może nie
  zauważyć duszenia się.
  Wykorzystując aparaty oddechowe usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego
  środowiska, przenieść na świeże powietrze. Ciepło okryć i zapewnić spokój.
  Wezwać lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie.
 • Połknięcie
  Nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.


5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Szczególne zagrożenia
  Narażenie butli na działanie wysokiej temperatury może spowodować rozerwanie/wybuch pojemnika.
 • Środki gaśnicze
  Mogą być zastosowane wszelkie znane środki gaśnicze.
 • Niebezpieczne produkty spalania: brak
 • Specjalne postępowanie
  Jeżeli to możliwe bez zbytniego ryzyka wstrzymać eksploatację i zapobiec wyciekowi gazu. Zbiorniki z gazem intensywnie chłodzić wodą z bezpiecznego miejsca. Zawiadomić Straż Pożarną.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  W zamkniętych pomieszczeniach stosować aparaty oddechowe o obiegu  niezależnym od powietrza otoczenia.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 • Indywidualne środki ostrożności
  Ogłosić alarm i ewakuować personel w bezpieczne miejsce. Zastosować izolujące aparaty oddechowe, chyba że stwierdzono, że atmosfera jest bezpieczna. Wentylować teren i monitorować poziom stężenia gazów.
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  Nie powinien być uwalniany do środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu. Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji, piwnic, zagłębień terenu oraz innych miejsc, gdzie jego gromadzenie się może być niebezpieczne.
 • Metody oczyszczania
  Przy wchodzeniu na skażony teren używać aparatów oddechowych niezależnych od otoczenia. Wentylować  teren.


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 

 • Postępowanie z preparatem
  Nie dopuścić do przedostania się wody do butli. Zapobiegać powrotowi gazu do butli. Stosować tylko właściwie dobrane wyposażenie, które jest odpowiednie dla tego produktu, jego ciśnienia podawania i temperatury. W razie wątpliwości
  skontaktować się z dostawcą gazu. Przestrzegać instrukcji dostawcy dotyczącą postępowania z pojemnikiem..
 • Magazynowanie
  Przechowywać butle w temperaturze nieprzekraczającej 50ºC w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i z dala od materiałów zapalnych. Gaz jest dostarczany w przenośnych zbiornikach ciśnieniowych (butlach) spełniających wymagania Dozoru Technicznego. Butle należy chronić przed nagrzaniem. Butle zabezpieczone przed przewróceniem się, należy magazynować w pozycji pionowej. Osoby mające kontakt z tlenem winny być odpowiednio przeszkolone i posiadać świadomość zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych produktu.8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Środki ochrony indywidualnej: Zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Obuwie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Odzież ochronna powinna być czysta i bez śladów tłuszczów i olejów. Nie palić przy pracy z gazem.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Stan skupienia w temp. 20°C: Gaz
 • Barwa: Bezbarwny.
 • Zapach: Brak zapachowych właściwości ostrzegawczych.
 • Masa cząsteczkowa: 4
 • Temperatura topnienia [°C]: Nie dotyczy.
 • Temperatura wrzenia [°C]: -269
 • Temperatura krytyczna [°C]: -268
 • Ciśnienie pary [20°C]: Nie dotyczy.
 • Gęstość względna, gaz (powietrze=1): 0.14
 • Gęstość względna, ciecz (woda=1): Nie dotyczy.
 • Rozpuszczalność w wodzie [mg/l]: 1.5
 • Górna /dolna granica wybuchowości [obj.% w powietrzu]: Niepalny.


10. Stabilność i reaktywność

 • Mieszanina stabilna w normalnych warunkach.
 • Niebezpieczny produkt rozpadu
 • Brak


11.  Informacje toksykologiczne

 • Nie jest znane toksyczne działanie produktu.
 • LD50 (szczur, doustnie) brak danych
 • LC50 (szczur, inhalacja)  brak danych
 • CD50 (królik, szczur, skóra) brak danych

 

12.  Informacje ekologiczne

 • Nie stwierdzono powodowania przez produkt szkód ekologicznych.
 • Toksyczność ostra ( LC50/96 h) dla ryb – brak danych
 • Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych13.  Postępowanie z odpadami

W razie potrzeby usuwać do atmosfery na otwartej przestrzeni. Nie wprowadzać do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie mógłby ulegać niebezpiecznej koncentracji. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). Opróżnione opakowanie zwrócić dostawcy.  Kod odpadu: 16 05 05.


14.  Informacje o transporcie

 

 • Numer UN (numer ONZ): 1046
 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące


 

 

 • Transport lądowy
 • ADR/RID
 • Nr HI: 20
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: HEL, SPRĘŻONY
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID : 1 A
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie : P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu przez tunele: E: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.


15. Informacje dotyczące przepisów prawnych


Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)


Kod literowy symbolu ostrzegawczego: brak
Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia:
R8
Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania: S9,  S17,  S23

Znaczenie zwrotów R i S podano w punkcie 16
 


16. Inne informacje


Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.
Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
Często pomija się zagrożenie uduszeniem i należy je podkreślić w trakcie szkolenia obsługi.
        
Kod literowy symbolu ostrzegawczego: brak
Znaczenie zwrotów R i S:
R8 - Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
S9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S17 - Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
S23 - Nie wdychać gazu.

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.