Argon, azot

powrót » 

1. Identyfikacja substancji/Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja substancji
  ARGON SPRĘŻONY
  Argon sprężony 4.6
  Argon sprężony 4.8
  Argon sprężony 5.0
  Argon sprężony 6.0

  AZOT SPRĘŻONY
  Azot sprężony 4.0
  Azot sprężony 4.6
  Azot sprężony 5.0
  Azot sprężony 5.5
  Azot sprężony 6.0
       

   
 • Zastosowanie substancji
  Atmosfery w lampach, badania naukowe, spawalnictwo. Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.
   
 •  Identyfikacja producenta
  TEChnogas Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa,  ul. Postępu 15 C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
   e-mail: info@technogas.pl

2. Identyfikacja zagrożeń

 • Gaz sprężony. Przy wysokich koncentracjach duszący. Substancje nie umieszczone w Wykazie Substancji Niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.


3. Skład i informacja o składnikach

 •  Skład:     
  Argon 100%     
  Nr CAS 7440-37-1 
  Nr WE  231-147-0

  Azot 100%
  Nr CAS 007727-37-9
  Nr WE 231-783-9

  Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na klasyfikację produktu.
  Uwaga 1 : Wymieniono w załączniku IV.V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji.


4. Pierwsza Pomoc

 • Wdychanie
  Wysokie koncentracje mogą spowodować uduszenie. Możliwe objawy to: utrata zdolności poruszania się, utrata świadomości. Ofiara nie zauważa duszenia się.
  1. Wykorzystując aparaty oddechowe usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska, przenieść na świeże powietrze. Ciepło okryć i zapewnić spokój
  2. Utrzymywać drożność dróg oddechowych ( głowę poszkodowanego skręcić lekko w lewo, palcem wygarnąć śluz z jamy ustnej lub gardła, kontrolować czy nie zapada się język. Przy braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.
  3. Zapewnić  pomoc lekarską


5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Środki gaśnicze: Gaz niepalny
 • Niebezpieczne produkty spalania: Brak
 • Specjalne postępowanie:
  Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości: jeśli to możliwe usunąć je z zagrożonego obszaru.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  Używać aparatów oddechowych niezależnych od  powietrza otoczenia.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • Indywidualne środki ostrożności
  Oczyścić teren. Zapewnić wentylowanie ( wietrzenie ) pomieszczenia. Przy wchodzeniu na teren skażony używać  aparatów oddechowych  niezależnych od powietrza otoczenia
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  Starać się powstrzymać wypływ gazu. Nie dopuścić do wycieku do piwnicy, kanalizacji, dołów  lub innych miejsc gdzie zebranie dużej ilości gazu mogłoby stać się niebezpieczne  
 • Metody oczyszczania
  Skażone pomieszczenie wywietrzyć.


7. Postępowanie z substancją i jego magazynowanie

 • Postępowanie z substancją
  Nie dopuścić do przedostania się wody do butli. Zapobiegać powrotowi gazu do butli. Stosować tylko taki osprzęt, który dozwolony jest dla tego produktu, przewidzianego ciśnienia i temperatury.
 • Magazynowanie
  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 35 stopni C. Pojemniki ciśnieniowe (butle)  zabezpieczyć przed wywróceniem się.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.   29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 , poz. 1833 z późniejszymi zmianami)
  NDS Nie ustalone
  NDSCh Nie ustalone
  NDSP Nie ustalone
 • Oznaczenie na stanowiskach pracy
  Brak norm.
 • Środki ostrożności
  Zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Ochrona rąk – rękawice ze skóry
  Ochrona ciała – przy kontaktach z butlami należy nosić obuwie ochronne


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach
  Gaz bezbarwny , bez zapachu
 • Temperatura wrzenia   Ar  -186ºC, N2 -196ºC
 • Temperatura topnienia Ar  -189ºC, N2 -210ºC
 • Temperatura krytyczna  Ar  -122ºC, N2 -147ºC
 • Temperatura zapłonu  gaz niepalny
 • Gęstość gazu względem powietrza   Ar  1,38, N2  0,97
 • Rozpuszczalność w wodzie (20º C, 1 bar)    Ar  67 mg/l, N2  20 mg/l10. Stabilność i reaktywność

 • Stabilny w normalnych warunkach.
 • Warunki, których należy unikać
  Wysoka temperatura. Pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury pojemnik może ulec rozerwaniu.
 • Niebezpieczny produkt rozpadu:  brak


11. Informacje toksykologiczne

 • Nie jest znane toksyczne działanie produktu.
 • LD50 ( szczur, doustnie ) – brak danych
 • LD50 ( szczur, inhalacyjnie ) – brak danych
 • CD50 ( królik, szczur, skóra ) – brak danych


12. Informacje ekologiczne

 • Nie jest znane szkodliwe działanie produktu na środowisko naturalne.
 • Toksyczność ostra ( LC50/96 h ) dla ryb – brak danych
 • Toksyczność ostra ( EC50/48 h ) dla skorupiaków – brak danych
 • Hamowanie wzrostu glonów ( IC50/72 h ) – brak danych
 • Hamowanie wzrostu koloni bakterii – brak danych


13. Postępowanie z odpadami

 • Nie dopuścić do wycieku do piwnic, kanalizacji, dołów lub innych miejsc, gdzie zebranie dużej ilości gazu mogłoby stać się niebezpieczne. Stosować się do przepisów ustawy z dn. 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)
 • Kod odpadu:16 05 04 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r Nr 112 poz. 1206)


14. Informacje o transporcie

 • Numer UN (numer ONZ): 1006
 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA: 2.2: Gazy niepalne i nietrujące

 • Transport lądowy ADR/RID Nr HI : 20
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: ARGON, SPRĘŻONY
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID : 1 A
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie : P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu przez tunele: E: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.
 • Opakowanie: butle
  Butle należy transportować w samochodach, gdzie kabina oddzielona jest od kabiny transportowej. Kierowca musi znać możliwe niebezpieczeństwa związane z przewożonym towarem oraz znać sposób postępowania  razie wypadku. Butle przed transportem należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawór butli musi być zamknięty i szczelny. Kołpak musi być  zamocowany w sposób pewny. Zapewnić wystarczającą wentylację. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)


16. Inne informacje

 • Symbol zagrożenia: brak
 • Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: brak
 • S 9 – Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
 • S 23 – Nie wdychać gazu.

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.