Acetylen

powrót » 

1. Identyfikacja preparatu/Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja preparatu
  ACETYLEN ROZPUSZCZONY, (ETYN)
   
 • Zastosowanie preparatu:
  Przemysłowe i zawodowe; spawanie i cięcie. Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas  Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa,  ul. Postępu 15 C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl

      
2. Identyfikacja zagrożeń


Klasa zagrożenia i kody kategorii wg. Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Gazy łatwopalne - Kategoria 1 - Niebezpieczeństwo (H220)
Gazy pod ciśnieniem - Gaz rozpuszczony - Uwaga (H280)
Wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza. (EUH006)
Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE : F+; R12 R5 R6

Elementy etykiety
Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Nr indeksu:
601-015-00-0
Piktogramy określone    

  
       


Piktogramy określone :
GHS02 - GHS04
Hasło ostrzegawcze :
Niebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:
H220 : Skrajnie łatwopalny gaz.
H280 : Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O ZAGROŻENIACH:
EUH006 : Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • Zapobieganie
  P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
  powierzchni. – Palenie wzbronione.
 • Reagowanie
  P377 : W przypadku pożaru w wyniku wycieku gazu: Nie gasić, o ile nie można
  bezpiecznie zahamować wycieku.
  P381 : Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
 • Przechowywanie
  P403 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Inne zagrożenia : Brak.
 • Klasyfikacja substancji
  Gaz skrajnie łatwopalny. Wybuchowy w szerokim zakresie stężeń w powietrzu i bez dostępu powietrza. Niestabilny chemicznie. Opary są cięższe od powietrza – gromadzą się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń.
  Wewnątrz butli znajduje sie aceton, w którym rozpuszczony jest acetylen. W normalnych warunkach eksploatacji nie ma możliwości, aby wydostawał sie on poprzez zawór butli na zewnątrz. W związku z tym nie podaje sie zagrożeń związanych z ta substancji

  Znaczenie zwrotów R podano w punkcie 16.

3. Skład i informacja o składnikach

 • Skład: Acetylen 100%
 • Nr rejestracji: Substancja  zwolniona
 • Składnik / Nr CAS / Nr WE
 • Acetylen / 74-86-2 /  200-816-9


Znaczenie zwrotów R podano w punkcie 16.

4.    Pierwsza pomoc

 • UWAGA! Acetylen techniczny ma nieprzyjemną woń pochodzącą od zanieczyszczeń, przeważnie toksycznych, którymi są przede wszystkim siarkowodór, fosforowodór i arsenowodór.
 • Wdychanie
  W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych/przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. W niskich stężeniach może powodować efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy, nudności oraz utratę koordynacji.
  Zabezpieczając się izolującym aparatem oddechowym przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Zaleca się jak najszybsze zastosowanie tlenoterapii. Tlen podawać przez maskę w ilości 10-15 l/min. Obniżone ciśnienie krwi po usunięciu hipoksemii (obniżonej zawartości tlenu we krwi) zazwyczaj samoistnie ulega normalizacji.   Utrzymywać ofiarę w cieple i spokoju. Wezwać lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie.
 • Kontakt ze skórą/ oczami
  Nie przewiduje się szkodliwych efektów działania produktu.
 • Połknięcie
  Nie jest uważane za potencjalna drogę narażenia.


5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Środki gaśnicze
  Mogą być zastosowane wszelkie znane środki gaśnicze oprócz koców gaśniczych.
 • Klasa temperaturowa: T2
 • Grupa wybuchowości: II C
 • Niebezpieczne produkty spalania: tlenek węgla
 • Specjalne postępowanie
  Jeśli możliwe powstrzymać wypływ gazu. Pojemnik usunąć albo chłodzić woda z bezpiecznej odległości. Wypływający palący sie gaz gasić tylko, jeśli jest to konieczne. Spontaniczny ponowny zapłon o charakterze wybuchowym jest możliwy. Gasić każdy inny ogień. Pod wpływem ognia pojemniki (butle) mogą ulec rozerwaniu. W butlach narażonych na wysokie temperatury może dojść do wewnętrznego zapłonu i wybuchu nawet po intensywnym chłodzeniu wodą. Nie poruszać butli, w których po ochłodzeniu nastąpi ponowny wzrost temperatury lub z których wydobywa sie sadza, ale ponownie chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Zapobiegać przedostawaniu się wody użytej w sytuacji awaryjnej do kanałów ściekowych i systemów odwadniających.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  Odzież gazoszczelna i aparaty oddechowe o obiegu  niezależnym od powietrza otoczenia oraz eksplozymetr.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 • Indywidualne środki ostrożności
  Ogłosić alarm. Zastosować izolujące aparaty oddechowe, chyba że stwierdzono, że atmosfera jest bezpieczna.  Zlikwidować wszelkie źródła ognia i iskrzenia oraz odciąć źródła ciepła. Osoby postronne wyprowadzić poza zagrożony teren w kierunku „pod wiatr”.
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Próbować zlikwidować wyciek.
 • Metody oczyszczania: Wentylować skażony teren.


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Zaleca się podejmowanie środków ostrożności podczas postępowania i magazynowania acetylenu, gdyż został on sklasyfikowany jako skrajnie łatwopalny; tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i jest reaktywny chemicznie.
 • Postępowanie z preparatem
  Należy unikać źródeł ciepła, zaiskrzeń i otwartego płomienia. W pomieszczeniach zamkniętych stosować wydajną wentylację mechaniczną. Zainstalować urządzenia gaśnicze. Temperatura wewnątrz pomieszczeń nie powinna przekraczać 35ºC. Pomieszczenie powinno posiadać lekką konstrukcję dachu i być dobrze wentylowane. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć i weń uderzać. Należy unikać kontaktu z czystą miedzią, srebrem, stopami zawierającymi powyżej 43% srebra, rtęcią i mosiądzem o zawartości miedzi powyżej 65%. Zapobiegać zassaniu do butli wody, kwasów, zasad i i samego gazu. Preparat może dokładać się w układzie doprowadzającym do maszyn, więc podczas konserwacji stosować specjalistyczne środki ochrony osobistej oraz użycie narzędzi nieiskrzących. Przed wprowadzeniem gazu do układu lub w przypadku jego dłuższego przestoju, przepłukać układ gazem obojętnym, np. azotem albo helem.
 • Magazynowanie
  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 35ºC. Chronić przed możliwymi źródłami zapłonu, włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie przechowywać razem z gazami i innymi substancjami utleniającymi. Butle z acetylenem należy transportować w pozycji pionowej, a jeśli przebywała w pozycji poziomej, należy ją postawić pionowo na min. 1 godz. przed użyciem, co pozwoli na równomierne rozprowadzenie się acetonu w butli i ustabilizuje płomień acetylenowy podczas pracy. Nad pomieszczeniami, w których przechowywane są butle z rozpuszczonym acetylenem nie mogą być organizowane miejsca pracy.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 , poz. 1833 z późniejszymi zmianami)
  NDS  Nie ustalone
  NDSCh  Nie ustalone
  NDSP       Nie ustalone
 • Oznaczenie na stanowiskach pracy
  Brak norm.
 • Środki ostrożności
  Wentylacja w magazynach, wyciągi pneumatyczne na stanowiskach pracy, aparaty oddechowe , rękawice i ubrania ochronne.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Drogi oddechowe – maski ochronne z pochłaniaczami uniwersalnymi (w przypadku obecności toksycznych domieszek)
  Ochrona rąk - rękawice ochronne robocze
  Ochrona skóry i ciała - odzież ochronna robocza
  Ochrona oczu – okulary ochronne w szczelnej obudowie
 • Metody oceny narażenia
  Wykrywanie we krwi i na stanowiskach pracy  zanieczyszczeń wchodzących w skład acetylenu rozpuszczonego polega na wykorzystaniu chromatografii gazowej. Pomocniczymi badaniami są badania hematologiczne oraz ocena czynności wątroby i nerek.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach:
  Czysty gaz jest bezbarwny, o słabym zapachu czosnku charakterystycznym dla węglowodorów nienasyconych; gaz techniczny nieprzyjemną woń pochodzącą z zanieczyszczeń, gaz rozpuszczony ma zapach słodkawy, pochodzący od acetonu.
 • Temperatura wrzenia:  -75ºC
 • Temperatura sublimacji:   -84ºC          
 • Temperatura topnienia:   -82ºC            
 • Temperatura krytyczna:  35ºC  
 • Temperatura samozapłonu:  305ºC   
 • Ciepło spalania:   -55,27 J/cm³  
 • Granice palności (wybuchowości)  1,5 – 83% obj.: (25-900 g/m³)
 • Gęstość gazu względem powietrza (powietrze=1): 0,9
 • Rozpuszczalność w wodzie (20ºC, 1 bar): 1185 mg/l
 • Masa molowa:   26 g/mol
 • Prężność gazu w 20ºC:  ok. 43 bar
 • Maksymalne ciśnienie napełniania:  19 bar
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych, szczególnie w acetonie; słabo w wodzie.


10. Stabilność i reaktywność

 • Substancja niestabilna chemicznie i wysoce reaktywna. Z miedzią, srebrem i rtęcią tworzy zdolne do eksplozji acetylenki. Nie używać stopów  z zawartością miedzi powyżej 65% oraz ze srebrem powyżej 43%.
 • Warunki, których należy unikać
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie surowo wzbronione. Może gwałtownie ulegać rozkładowi w wysokiej temperaturze, ciśnieniu lub w obecności katalizatora. Wysokie ciśnienie. Wysoka temperatura.
 • Czynniki, których należy unikać
  Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi. W powietrzu tworzy atmosferę potencjalnie wybuchową.
 • Niebezpieczny produkt rozpadu
  W warunkach normalnego przechowywania i stosowania nie powinny się tworzyć niebezpieczne produkty rozpadu. Pod wpływem działania ognia, poprzez termiczny rozkład, mogą wytworzyć się toksyczne opary tlenku węgla.


11. Informacje toksykologiczne

 • Czysty acetylen jest gazem praktycznie nieczynnym biologicznie. Wykazuje pewne działanie narkotyczne, mogące powodować zaburzenia ruchowe. Nie wykazuje żadnego działania chemicznego. Zaliczony został do gazów „duszących fizycznie”. Zanim osiągnie stężenie działające dusząco, staje się wcześniej przyczyną wybuchu. Przy zawartości acetylenu w atmosferze przekraczające 20% występują objawy będące przyczyną hipoksji (niedobór tlenu w tkankach spowodowany  zaburzeniem dyfuzji tlenu w płucach bądź jego transportu przez krew), tj. przyśpieszenie akcji serca i oddychania, utrudnienie  koncentracji, uwagi i precyzji ruchów. Przy większym stężeniu narasta duszność, pojawiają się zaburzenia świadomości, senność, nudności i wymioty. Przy stężeniach jeszcze większych (ponad 75%) spadek cieśnienia tętniczego krwi, utrata przytomności, drgawki i wreszcie zaburzenia oddychania poprzedzające śmierć. Na zatrucia, oprócz zanieczyszczeń znajdujących się w acetylenie (arsenowodór, siarkowodór i fosforowodór) duży wpływ może mieć tlenek węgla, powstający przy niepełnym spalaniu acetylenu.. Skutki działania niewielkiej domieszki acetylenu mogą być pominięte.
 • LD50 (szczur, doustnie) – nie dotyczy
 • LD50 (szczur, inhalacyjnie) – nie dotyczy
 • CD50 (królik, szczur, skóra) – nie dotyczy
 • TCL0  (człowiek, inhalacja) – 21663,9 mg/m3 (5 min.)
 • LCL0 (człowiek, inhalacja) – 54159,7 mg/m3 (5 min.)


12. Informacje ekologiczne

 • Nie jest znane szkodliwe działanie produktu na środowisko naturalne czystego acetylenu. Skutki takie mogą być odnotowane na skutek działania zanieczyszczeń znajdujących się w acetylenie technicznym, o ile zawartość tych substancji przekracza stężenia dopuszczalne, ujęte w normie PN-71/C-84905.
 • Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb - brak danych
 • Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków - brak danych
 • Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) - brak danych
 • Hamowanie wzrostu koloni bakterii - brak danych
 • Stężenie śmiertelne dla ryb:
 • Carassius auratus – 400 mg/l (48h)
 • Salmo gairdneri – 200 mg/l (33h)


13. Postępowanie z odpadami

 • Nie wypuszczać do atmosfery!
 • Nie wypuszczać do miejsc, gdzie możliwe jest powstanie wybuchowej mieszanki z powietrzem oraz gdzie gaz mógłby się gromadzić. Gaz odpadowy powinien zostać zutylizowany przez spalenie na otwartej powierzchni, małym płomieniem, palnikiem z bezpiecznikiem powrotu płomienia. Utylizacja może być przeprowadzona wyłącznie przez dostawcę, ponieważ zawiera masę porowatą, która może zawierać azbest.
 • Kod odpadu (nr EWC): 16 05 04* zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r Nr 112, poz. 1206)


14. Informacje o transporcie

 • Prawidłowa nazwa przewozowa: ACETYLEN, ROZPUSZCZONY
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: ACETYLENE, DISSOLVED
 • Nr UN (ONZ): 1001
 • Numer nalepki ostrzegawczej : 2.1

 

 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie : 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID : 4 F
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie : P200
 • Ograniczenia dotyczące przejazdu przez tunele: B/D: Przewóz w cysternie: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E; Inny przewóz: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E
 • Numer zagrożenia (HI): 239 (Gaz palny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji)
 • Opakowanie: butle
  Butle należy transportować w samochodach, gdzie kabina oddzielona jest od kabiny transportowej. Kierowca musi znać możliwe niebezpieczeństwa związane z przewożonym towarem oraz znać sposób postępowania  razie wypadku. Butle przed transportem należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawór butli musi być zamknięty i szczelny. Kołpak musi być  zamocowany w sposób pewny.  Zapewnić wystarczającą wentylację. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)

 • Symbol zagrożenia: F+ – produkt skrajnie łatwopalny
 • Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: R 5-6-12
 • Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania: S 9-16-33

Objaśnienie symboli w punkcie 16.


16. Inne informacje

Objaśnienie symboli:

 • R5 – Ogrzanie grozi wybuchem
 • R6 – produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza
 • R12 – Produkt skrajnie łatwopalny (nie wymagane umieszczanie na opakowaniu, ponieważ powtarza  znaczenie symbolu zagrożenia)
 • S9 – Pojemnik przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym
 • S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu; nie palić tytoniu
 • S33 – Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

 

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.