Tlen sprężony

powrót » 


1. Identyfikacja substancji/Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja preparatu
  TLEN TECHNICZNY SPRĘŻONY
  TLEN 3,5 LASER
  TLEN 4.0
  TLEN 4.5
  TLEN CZYSTOŚCI 5.0
   
 •  Zastosowanie preparatu:
  Procesy utleniania. W medycynie.
   
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas  Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa,  ul. Postępu 15 C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl


2. Identyfikacja zagrożeń

 • Klasyfikacja substancji
  Utleniająca (O)
  Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar (R8)
  Intensywnie wspomaga proces spalania. Może gwałtownie reagować z materiałami łatwopalnymi.
  Substancja umieszczona w Wykazie substancji Niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem pod  nr  008-001-00-8.

 • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
  Klasa zagrożenia i kody kategorii wg. Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
  ZAGROŻENIA FIZYCZNE
  Gazy utleniające - Kategoria 1 - Niebezpieczeństwo (H270)
  Gazy pod ciśnieniem - Gaz sprężony - Uwaga (H280)
  Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE: O; R8

 • Elementy etykiety
  Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
  Piktogramy określone


 • Piktogramy określone: GHS03 - GHS04
 • Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
 • Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: H270 : Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 • Zwrot wskazujący środki ostrożności
  - Zapobieganie : P244 : Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.
  P220 : Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
  - Reagowanie : P370+P376 : W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
  - Przechowywanie : P403 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  Inne zagrożenia:
  Brak.


3. Skład i informacja o składnikach

 • Skład: tlen, ok. 100%.
 • Nr rejestracji: Substancja  zwolniona (Załącznik V)
 • Składnik / Nr CAS / Nr WE / Symbol / Zwroty R
 • Tlen / 7782-44-7 / 231-956-9 / O / R 8


Znaczenie zwrotów R podano w punkcie 16.


4. Pierwsza pomoc

 • Wdychanie
  Wdychanie gazu o koncentracji powyżej 75% może powodować: zawroty, bóle głowy, mdłości.
  1. Wykorzystując aparaty oddechowe usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska, przenieść na świeże powietrze. Ciepło okryć i zapewnić spokój
  2. Utrzymywać drożność dróg oddechowych  (głowę poszkodowanego skręcić lekko w lewo, palcem wygarnąć śluz z jamy ustnej lub gardła, kontrolować czy nie zapada się język). Przy braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.
  3. Zapewnić  pomoc lekarską5.    Postępowanie w przypadku pożaru

 • Środki gaśnicze
  Mogą być zastosowane wszelkie znaze środki gaśnicze oprócz koców gaśniczych.
 • Niebezpieczne produkty spalania: brak
 • Specjalne postępowanie
  Stwarza zagrożenie w kontakcie z materiałami palnymi. Oczyścić teren i usunąć  źródła zapłonu. Zadbać o odpowiednią wentylację. Używać odzieży ochronnej. Starać się powstrzymać wyciek gazu. Pojemnik usunąć i chłodzić wodą z bezpiecznej odległości.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  Odzież gazoszczelna i aparaty oddechowe o obiegu  niezależnym od powietrza otoczenia.

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 • Indywidualne środki ostrożności
  Oczyścić teren. Usunąć źródła zapłonu. Zapewnić wentylowanie (wietrzenie) pomieszczenia.
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  Starać się powstrzymać wypływ gazu. Nie dopuścić do wycieku do piwnic, kanalizacji, dołów i innych miejsc, gdzie zebranie dużej ilości gazu mogłoby stać się niebezpieczne.
 • Metody oczyszczania
  Skażone pomieszczenie wywietrzyć.


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem
  Nie używać oleju i smaru. Zawory otwierać powoli, by uniknąć uderzenia ciśnienia. Nie dopuścić do przedostania się wody do butli. Zapobiegać powrotowi gazu do butli. Stosować tylko taki osprzęt, który dozwolony jest dla tego produktu, przewidzianego ciśnienia i temperatury.
 • Magazynowanie
  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 35ºC. Chronić przed możliwymi źródłami zapłonu, włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi. Pojemniki ciśnieniowe (butle)  zabezpieczyć przed wywróceniem się.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.   29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 , poz. 1833 z późniejszymi zmianami)
  NDS Nie ustalone
  NDSCh    Nie ustalone
  NDSP       Nie ustalone
 • Oznaczenie na stanowiskach pracy
  Brak norm.
 • Środki ostrożności
  Przy kontaktach z substancję  nie palić. Unikać atmosfery nasyconej tlenem powyżej 23%. Zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Ochrona rąk - rękawice ze skóry.
  Ochrona ciała - przy kontaktach z butlami należy nosić obuwie ochronne.
  Ochrona oczu – podczas cięcia i spawania używać okulary ochronne z odpowiednimi filtrami na szkłach.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach gaz, bezbarwny , bez zapachu
 • Temperatura wrzenia  -183ºC            
 • Temperatura topnienia  -219ºC            
 • Temperatura krytyczna 118ºC            
 • Gęstość gazu względem powietrza 1,1
 • Rozpuszczalność w wodzie (20ºC, 1 bar) 39 mg/l


10. Stabilność i reaktywność

 • Produkt stabilny w normalnych warunkach.
 • Warunki, których należy unikać
  Pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury pojemnik może ulec rozerwaniu.
 • Czynniki, których należy unikać
  Reaguje gwałtownie z substancjami palnymi i środkami redukującymi. Utlenia gwałtownie materiały organiczne.
 • Niebezpieczny produkt rozpadu:  brak


11. Informacje toksykologiczne

 • Nie jest znane toksyczne działanie produktu.
 • LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
 • LD50 (szczur, inhalacyjnie) - brak danych
 • CD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych


12. Informacje ekologiczne

 • Nie jest znane szkodliwe działanie produktu na środowisko naturalne.
 • Toksyczność ostra ( LC50/96 h ) dla ryb - brak danych
 • Toksyczność ostra ( EC50/48 h ) dla skorupiaków - brak danych
 • Hamowanie wzrostu glonów ( IC50/72 h ) - brak danych
 • Hamowanie wzrostu koloni bakterii - brak danych


13. Postępowanie z odpadami
        

 • Nie wypuszczać do atmosfery!
  Stosować się do przepisów ustawy z dn. 27.04.2001 o odpadach  (Dz. U.  2001 r Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
 • Kod odpadu: 16 05 04* zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r Nr 112, poz. 1206).


14. Informacje o transporcie

 • Prawidłowa nazwa przewozowa: TLEN, SPRĘŻONY
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: COMPRESSED GAS, N.O.S. (oxygene)
 • Klasa: 2/1 O
 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA


 • Numer nalepki ostrzegawczej 5.1 : Materiały utleniające
  2.2 : Gazy niepalne i nietrujące
 • Numer zagrożenia (HI): 25
 • Nr UN: 1072
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID: 1 O
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie: P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu przez tunele    E: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.
 • Opakowanie: butle
  Butle należy transportować w samochodach, gdzie kabina oddzielona jest od kabiny transportowej. Kierowca musi znać możliwe niebezpieczeństwa związane z przewożonym towarem oraz znać sposób postępowania  razie wypadku. Butle przed transportem należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawór butli musi być zamknięty i szczelny. Kołpak musi być  zamocowany w sposób pewny.  Zapewnić wystarczającą wentylację. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)


16. Inne informacje

  Symbol zagrożenia: O – produkt utleniający
  Znaczenie zwrotów R i S:
  R 8 – Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
  S 17 – Nie przechowywać z substancjami łatwopalnymi.

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.