Dwutlenek węgla

powrót » 

1. Identyfikacja preparatu/Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja preparatu
  DWUTLENEK WĘGLA
  Synonimy: DITLENEK WĘGLA
  SUCHY LÓD
   
 • Zastosowanie preparatu:
  Atmosfery ochronne w spawalnictwie. Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.
   
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas  Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa,  ul. Postępu 15 C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl

    
2. Identyfikacja zagrożeń

 • Klasyfikacja substancji
  Nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Narażanie na działanie ognia może spowodować rozerwanie/wybuch pojemnika.
 • Klasa zagrożenia i kody kategorii wg. Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
 • ZAGROŻENIA FIZYCZNE : Gazy pod ciśnieniem - Gaz sprężony - Uwaga (H280)
 • Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE : Nie wymieniono w Załączniku VI.
  Nie sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Nie wymagane znakowanie WE.
 • Elementy etykiety
 • Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
 • Piktogramy określone

 • Piktogramy określone : GHS04
 • Hasło ostrzegawcze : Uwaga
 • Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia : H280 : Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 • Zwrot wskazujący środki ostrożności
  - Przechowywanie : P403 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Inne zagrożenia
  Duszący w wysokich stężeniach.


3. Skład i informacja o składnikach

 • Skład
  Dwutlenek węgla 100%
 • Nr rejestracji
  Substancja  zwolniona z obowiązku rejestracji.
 • Składnik / Nr CAS / Nr WE / Symbol / Zwroty R
  Dwutlenek węgla / 124-38-9 /  204-696-9 / brak / brak


4. Pierwsza pomoc

 • Wdychanie
  W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych/przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. Niskie stężenia CO2 powodują przyspieszony oddech i ból głowy. Zabezpieczając się izolującym aparatem oddechowym przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Wezwać lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie.
 • Kontakt z oczami
  Natychmiast przemywać oczy duża ilością wody przez co najmniej 15 min. przy szeroko otwartych oczach. Zastosować jałowy opatrunek i uzyskać pomoc medyczną.
 • Kontakt ze skórą
  Polewać odmrożone części ciała dużą ilością wody. Nie zdejmować odzieży. Założyć sterylny opatrunek na ranę.
 • Połknięcie
  Nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.
 • Najważniejsze objawy i skutki narażenia
  Dreszcze, pocenie się, zaburzenia widzenia, ból głowy, przyspieszone tętno, spłycenie oddechu, hiperwentylacja. Narażenie na atmosferę z niedoborem tlenu może powodować zawroty głowy, ślinotok, mdłości, wymioty, utrata zdolności ruchowych / przytomności.

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Środki gaśnicze
  Mogą być zastosowane wszelkie znane środki gaśnicze.
 • Niebezpieczne produkty spalania: brak
 • Specjalne postępowanie
  W wyniku narażenia na działanie intensywnego ciepła lub płomienia, butla ulegnie szybkiemu opróżnieniu i/lub gwałtownemu rozerwaniu. Produkt jest niepalny i nie podtrzymuje palenia. Odsunąć się od pojemnika i chłodzić wodą z bezpiecznego miejsca. Jeśli jest to możliwe, zatrzymać wypływ produktu. Utrzymywać niską temperaturę sąsiednich butli przez zraszanie dużą ilością wody, aż do samoistnego wypalenia się pożaru.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  W zamkniętych pomieszczeniach stosować aparaty oddechowe o obiegu  niezależnym od powietrza otoczenia


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 • Indywidualne środki ostrożności
  Ogłosić alarm i ewakuować personel w bezpieczne miejsce. Zastosować izolujące aparaty oddechowe, chyba że stwierdzono, że atmosfera jest bezpieczna. Wentylować teren i monitorować poziom tlenu.
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  Nie powinien być uwalniany do środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu. Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji, piwnic, zagłębień terenu oraz innych miejsc, gdzie jego gromadzenie się może być niebezpieczne.
 • Metody oczyszczania
  Wentylować teren.


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem
  Zapobiegać cofaniu się gazu do butli oraz stosować oprzyrządowanie dostosowane do dwutlenku węgla, jego ciśnienia podawania i temperatury. W razie pytań lub wątpliwości skontaktować się z producentem oraz przestrzegać jego zaleceń dotyczących obchodzenia się z pojemnikiem.
 • Magazynowanie
  Przechowywać butle w temperaturze nie przekraczającej 50ºC w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i iż dala od materiałów zapalnych.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Środki ochrony indywidualnej
  Zapewnić odpowiednia wentylację
 • Granice narażenia zawodowego
  ILV(EU) – 8 h [mg/m3] : 9000
  ILV(EU) – 8 h [ppm] : 5000
  TLV(c) – TWA [ppm] : 5000
  TLV(c) – STEL [ppm] : 30000
  NDS – 8 h [mg/m3] : 9000
  NDSCh – 15 min. [mg/m3] : 27000
 • Środki techniczne kontroli narażenia
  Zapewnić wentylację naturalną lub mechaniczną, aby zapobiec gromadzeniu się powyżej dopuszczalnych stężeń. Aby zapobiegać spadkowi zawartości tlenu w atmosferze poniżej 19,5%, stosować naturalną lub mechaniczną wentylację.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Drogi oddechowe – W atmosferze, w której panuje niedobór tlenu, należy stosować izolujący aparat oddechowy lub maskę twarzową z nadciśnieniowym doprowadzeniem powietrza, gdyż maski oddechowe z filtrem powietrza nie zapewnią ochrony. Użytkownicy aparatów oddechowych muszą zostać przeszkoleni.
  Ochrona rąk - rękawice ochronne robocze; czas przebicia wybranych rękawic musi być dłuższy niż przewidywany czas pracy z produktem.
  Ochrona skóry i ciała - odzież ochronna robocza
  Ochrona oczu – okulary ochronne w szczelnej obudowie
     

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach:
  gaz, bezbarwny, bez zapachowych właściwości ostrzegawczych.
 • Temperatura wrzenia:  -79ºC
 • Temperatura sublimacji:  -79ºC          
 • Temperatura topnienia:   -56,6ºC            
 • Temperatura krytyczna:  30ºC  
 • Temperatura samozapłonu: niepalny  
 • Ciepło spalania:  niepalny
 • Gęstość gazu względem powietrza (powietrze=1) 1.52
 • Rozpuszczalność w wodzie (20ºC, 1 bar): 2000 mg/l
 • Masa molowa: 44 g/mol
 • Prężność gazu w 20ºC: 57,3 bar
 • Rozpuszczalność w wodzie:  1,45 kg/m³

 

10. Stabilność i reaktywność

 • Stabilny w normalnych warunkach.
 • Warunki, których należy unikać
  Brak danych
 • Czynniki, których należy unikać
  Brak danych
 • Niebezpieczny produkt rozpadu
  Brak danych11. Informacje toksykologiczne

 • Prawdopodobne drogi narażenia
 • Skutki dla oczu
  Kontakt z cieczą może powodować oparzenia zimnem/odmrożenia.
 • Skutki wdychania
  Stężenie CO2 wynoszące 10% lub więcej może spowodować utratę przytomności lub śmierć. W odróżnieniu od zwykłych gazów duszących, dwutlenek węgla może spowodować śmierć nawet, gdy zachowane jest normalne stężenie tlenu (20%-21%) w atmosferze. Dwutlenek węgla jest fizjologicznie aktywny wpływając na krążenie i oddychanie. W stężeniach pomiędzy 2% a 10% dwutlenek węgla może powodować nudności, zawroty głowy, ból głowy, dezorientację umysłową, podwyższenie ciśnienia krwi i szybkości oddechu. W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych/ przytomności, a ofiara może nie być świadoma, że się dusi. Duszenie się w wyniku niedoboru tlenu może prowadzić do utraty przytomności bez ostrzeżenia i tak szybko, że poszkodowany może nie być w stanie sam się ochronić. Stwierdzono, że CO2 w stężeniu 5% zwiększa toksyczności pewnych innych gazów (CO, NO2). Wykazano, że CO2 zwiększa tworzenie karbosyhemoglobiny lub methemoglobiny przez te gazy, prawdopodobnie ze względu na stymulujące działanie dwutlenku węgla na układ oddechowy i układ krążenia.
 • Skutki spożycia
  Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.

 

12. Informacje ekologiczne

 • Toksyczność dla organizmów wodnych
  Brak danych o samym produkcie.
 • Toksyczność dla ryb
  CO2 LC50 (1 h) : 240 mg/l  Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss).
  CO2 LC50  (96 h) : 35 mg/l   Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss).
 • Toksyczność dla innych organizmów
  Brak danych o samym produkcie.
 • Inne szkodliwe skutki działania
  Emitowany w dużych ilościach może przyczyniać się do potęgowania efektu cieplarnianego.


13. Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji, piwnic, zagłębień terenu oraz innych miejsc, gdzie jego gromadzenie się może być niebezpieczne. Wypuszczać do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu,  a najlepiej na otwartej przestrzeni, i w niewielkich ilościach.
Opróżnione opakowanie zwrócić dostawcy.


14. Informacje o transporcie

 • Numer UN (numer ONZ) : 1013
 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące

 • Transport lądowy ADR/RID
 • Nr HI : 20
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN : DWUTLENEK WĘGLA
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie : 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID : 2 A
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie : P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu przez tunele: C/E: Przewóz w cysternie: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; Inny przewóz: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.

 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)16.    Inne informacje

 • Kod literowy symbolu ostrzegawczego: brak
 • Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: brak
 • Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania:
 • S 9 – Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
 • S 23 – Nie wdychać gazu

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.