Mieszanina argonu z dwutlenkiem węgla

powrót » 

1. Identyfikacja produktu/Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja preparatu
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (92/8)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (82/18)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (80/20)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (60/40)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (75/25)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (85/15)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (88/12)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (90/10)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (95/5)
       Mieszanina gazowa Ar+CO2 (98/2)
   
 • Zastosowanie preparatu:
  Atmosfery ochronne w spawalnictwie i w przemyśle spożywczym. Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.
   
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas  Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl
       

2. Identyfikacja zagrożeń

 • Oznakowanie wg. 67/548/EWG lub 1999/45/WE
 • Symbole: Brak.
 • Zwroty R: Brak.
 • Zwroty S: Brak.


3. Skład i informacja o składnikach


Substancja / Preparat: Preparat.

 • Dwutlenek węgla
  Zawartość 2-40 %
  Nr CAS 124-38-9
  Nr WE 204-696-9
   
 • Argon
  Zawartość 60-98 %    
  Nr CAS 7440-37-1
  Nr WE 231-147-0
   

Pełny tekst zwrotów R patrz sekcja 16.
Uwaga 1 : Wymieniono w załączniku IV.V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji.


4. Pierwsza pomoc

 • Wysokie koncentracje mogą spowodować uduszenie. Możliwe objawy to: utrata zdolności poruszania się, utrata świadomości. Ofiara nie zauważa duszenia się. Możliwe symptomy: zawroty, bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów.
  1. Wykorzystując aparaty oddechowe usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska, przenieść na świeże powietrze. Ciepło okryć i zapewnić spokój
  2. Utrzymywać drożność dróg oddechowych ( głowę poszkodowanego skręcić lekko w lewo, palcem wygarnąć śluz z jamy ustnej lub gardła, kontrolować czy nie zapada się język. Przy braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.
  3. Zapewnić  pomoc lekarską


5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Środki gaśnicze
  Gaz niepalny
 • Niebezpieczne produkty spalania: brak
 • Specjalne postępowanie
  Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeśli to możliwe usunąć je z zagrożonego obszaru.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  W zamkniętych pomieszczeniach używać aparatów oddechowych niezależnie od  powietrza otoczenia.6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 • Indywidualne środki ostrożności
  Oczyścić teren. Zapewnić wentylowanie (wietrzenie) pomieszczenia. Przy wchodzeniu na teren skażony używać aparatów oddechowych niezależnych od powietrza otoczenia
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  Starać się powstrzymać wypływ gazu. Nie dopuścić do wycieku do piwnic, kanalizacji, dołów i innych miejsc gdzie zebranie dużej ilości gazu mogłoby stać się niebezpieczne.
 • Metody oczyszczania
  Przy wchodzeniu na teren skażony używać aparatów oddechowych niezależnych od powietrza otoczenia. Skażone pomieszczenie wywietrzyć.

 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem
  Nie dopuścić do przedostania się wody do butli. Zapobiegać powrotowi gazu do butli. Stosować tylko taki osprzęt, który dozwolony jest dla tego produktu, przewidzianego ciśnienia i temperatury.
 • Magazynowanie
  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 35 stopni C. Pojemniki ciśnieniowe (butle)  zabezpieczyć przed wywróceniem się.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Granice narażenia zawodowego:
  Dwulenek węgla : ILV (EU) - 8 H - [mg/m3] : 9000
  Dwutlenek węgla : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000
  Dwutlenek węgla : 8-Hour TWA (PL) (NDS) (mg/m3) : 9000
  Dwutlenek węgla : 8-Hour TWA (PL) (NDS) (mg/m3) : 9000
  Dwutlenek węgla : 15-Minute STEL (PL)(NDSCh) (mg/m3) : 27000
  Dwutlenek węgla : 15-Minute STEL (PL)(NDSCh) (mg/m3) : 27000
  Dwutlenek węgla : ILV (EU) - 8 H - [mg/m3] : 9000
  Dwutlenek węgla : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000
  Dwutlenek węgla : 8-Hour TWA (PL) (NDS) (mg/m3) : 9000
  Dwutlenek węgla : 8-Hour TWA (PL) (NDS) (mg/m3) : 9000
  Dwutlenek węgla : 15-Minute STEL (PL)(NDSCh) (mg/m3) : 27000
  Dwutlenek węgla : 15-Minute STEL (PL)(NDSCh) (mg/m3) : 27000
 • Oznaczenie na stanowiskach pracy
  Brak norm.
 • Środki ostrożności
  Zapewnić odpowiednią wentylację
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Ochrona rąk – rękawice ze skóry
  Ochrona ciała – przy kontaktach z butlami należy nosić obuwie ochronne

 


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach
  gaz bezbarwny, bez zapachu
 • Temperatura wrzenia: brak danych           
 • Temperatura topnienia: brak danych
 • Temperatura krytyczna: brak danych           
 • Gęstość gazu względem powietrza: lżejszy od powietrza
 • Rozpuszczalność w wodzie (20ºC, 1 bar): brak danych


10. Stabilność i reaktywność

 • Produkty stabilne w normalnych warunkach.
 • Pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury pojemnik może ulec rozerwaniu
 • Niebezpieczny produkt rozpadu:  brak


11.  Informacje toksykologiczne

 • Nie jest znane toksyczne działanie produktu.
 • LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
 • LD50 (szczur, inhalacyjnie) - brak danych
 • CD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych


12. Informacje ekologiczne

 • Nie jest znane szkodliwe działanie produktu na środowisko naturalne.
 • Toksyczność ostra ( LC50/96 h ) dla ryb - brak danych
 • Toksyczność ostra ( EC50/48 h ) dla skorupiaków - brak danych
 • Hamowanie wzrostu glonów ( IC50/72 h ) - brak danych
 • Hamowanie wzrostu koloni bakterii - brak danych


13. Postępowanie z odpadami


Stosować się do przepisów ustawy z dn. 27.04.2001 o odpadach ( Dz. U.  2001 r Nr 62. Poz. 628  z późniejszymi zmianami )
Kod odpadu:16 05 05 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2001 r Nr 112 poz. 1206 )

14. Informacje o transporcie

 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA

 • Transport lądowy
 • ADR/RID
 • Nr HI : 20
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: GAZ SPRĘŻONY, I.N.O (Argon)
 • Klasa zagrożenia w transporcie: 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID: 1 A
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie: P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu : E: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)

16. Inne informacje

Symbol zagrożenia: brak
Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: brak
S 9 – Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
S 23 – Nie wdychać gazu

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.