Wodór sprężony

powrót » 

1. Identyfikacja substancji/Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja substancji
  WODÓR SPRĘŻONY
  Wodór sprężony N40
  Wodór sprężony w trailerach
  Wodór 5.0
  Wodór 5.6
  Wodór 6.0
  Wodór 7.0
  Wodór ECD
 • Zastosowanie substancji
  Do uwodorniania
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl


      
2. Identyfikacja zagrożeń

 • Klasyfikacja substancji
  Klasa zagrożenia i kody kategorii wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)

  ZAGROŻENIA FIZYCZNE :
  Gazy łatwopalne - Kategoria 1 - Niebezpieczeństwo (H220)
  Gazy pod ciśnieniem - Gaz sprężony - Uwaga (H280)

  Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE : F+; R12

 • Elementy etykiety
  Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
  Piktogramy określone:


 • Piktogramy określone: GHS02 - GHS04
 • Hasło ostrzegawcze :    Niebezpieczeństwo
 • Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia : H220 : Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H280 : Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

 • Zwrot wskazujący środki ostrożności
 • Zapobieganie: P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
 • Reagowanie: P377 : W przypadku pożaru w wyniku wycieku gazu: Nie gasić, o ile nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
 • P381 : Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
 • Przechowywanie: P403 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

 • Inne zagrożenia
  Inne zagrożenia : Brak.


3. Skład i informacja o składnikach

 • Skład: wodór ok.:100%
 • Numer rejestracji: Substancja zwolniona (Załącznik V)
 • Składnik / Numer CAS / Numer WE / Symbol / Zwroty R
  Wodór / 1333-74-0 / 215-605-7 / F+ / R12


        Znaczenie zwrotów R podano w punkcie 16


4. Pierwsza pomoc

 • Wdychanie
  Wysokie koncentracje mogą spowodować uduszenie. Możliwe objawy to: utrata zdolności poruszania się, utrata świadomości. Ofiara nie zauważa duszenia się. Możliwe symptomy: zawroty, bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów.
  1. Wykorzystując aparaty oddechowe usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska, przenieść na świeże powietrze. Ciepło okryć i zapewnić spokój.
  2. Utrzymywać drożność dróg oddechowych ( głowę poszkodowanego skręcić lekko w lewo, palcem wygarnąć śluz z jamy ustnej lub gardła, kontrolować czy nie zapada się język. Przy braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.
  3. Zapewnić  pomoc lekarską


5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Klasa temperaturowa: T 1
 • Grupa wybuchowości:  II C
 • Środki gaśnicze
  Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze
 • Specjalne postępowanie
  Jeśli to możliwe powstrzymać wypływ gazu. Pojemnik usunąć albo schłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Wypływający palący się gaz gasić tylko jeśli jest to konieczne. Spontaniczny ponowny zapłon o charakterze wybuchowym jest możliwy. Gasić każdy inny ogień.
 • Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
  Używać aparatów oddechowych niezależnie od  powietrza otoczenia.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • Indywidualne środki ostrożności
  Oczyścić teren. Usunąć źródła zapłonu.  Zapewnić wentylowanie ( wietrzenie ) pomieszczenia. Przy wchodzeniu na teren skażony używać  aparatów oddechowych niezależnych od powietrza otoczenia
 • Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  Starać się powstrzymać wypływ gazu.
 • Metody oczyszczania
  Skażone pomieszczenie wywietrzyć.


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Postępowanie z substancją
  Wyposażenie w sposób pewny uziemić. Wyposażenie przepłukać gazem aby było wolne od tlenu. Nie dopuścić do przedostania się wody do butli. Zapobiegać powrotowi gazu do butli. Stosować tylko taki osprzęt, który dozwolony jest dla tego produktu, przewidzianego ciśnienia i temperatury.
 • Magazynowanie
  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 35 stopni C. Chronić przed możliwymi źródłami zapłonu, włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie przechowywać razem z materiałami utleniającymi. Pojemniki ciśnieniowe (butle)  zabezpieczyć przed wywróceniem się.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.   29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 217 , poz. 1833 z późniejszymi zmianami )
  NDS   (nie ustalone)
  NDSCh (nie ustalone)
  NDSP  (nie ustalone)
 • Oznaczenie na stanowiskach pracy
  Brak norm.
 • Środki ostrożności
  Zapewnić odpowiednią wentylację. Przy pracy z produktem nie palić.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  Ochrona rąk – rękawice ze skóry
  Ochrona ciała – przy kontaktach z butlami należy nosić obuwie ochronne


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach: gaz bezbarwny, bez zapachu
 • Temperatura wrzenia: -253ºC
 • Temperatura topnienia: -259ºC
 • Temperatura krytyczna: -240ºC
 • Temperatura samozapłonu: 580ºC
 • Granice wybuchowości (% obj. w powietrzu): 4 -74,5%
 • Ciepło spalania: -12770 kJ/m³
 • Gęstość gazu względem powietrza: 0,07
 • Rozpuszczalność w wodzie (20ºC, 1 bar): 1,6mg/l
 • Dodatkowe dane 
  Pali się niewidocznym, bezbarwnym płomieniem


10. Stabilność i reaktywność

 • Substancja stabilna , o bardzo niskiej energii zapłonu. Skrajnie łatwopalny Gaz.
 • Warunki których należy unikać
  Pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury pojemnik może ulec rozerwaniu.
 • Czynniki których należy unikać
  Może tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Może z substancjami utleniającymi gwałtownie reagować.
 • Niebezpieczny produkt rozpadu:  brak


11. Informacje toksykologiczne

 • Nie jest znane toksyczne działanie produktu.
 • LD50 ( szczur, doustnie ) – brak danych
 • LD50 ( szczur, inhalacyjnie ) – brak danych
 • CD50 ( królik, szczur, skóra ) – brak danych


12. Informacje ekologiczne

 • Nie jest znane szkodliwe działanie produktu na środowisko naturalne.
 • Toksyczność ostra ( LC50/96 h ) dla ryb – brak danych
 • Toksyczność ostra ( EC50/48 h ) dla skorupiaków – brak danych
 • Hamowanie wzrostu glonów ( IC50/72 h ) – brak danych
 • Hamowanie wzrostu koloni bakterii – brak danych
   

13. Postępowanie z odpadami

Nie opróżniać butli w miejscach gdzie istnieje ryzyko powstania mieszanki wybuchowej. Nie zużyty gaz spalać na otwartej przestrzeni małymi strumieniami za pomocą odpowiedniego palnika z bezpiecznikiem powrotu płomienia.

Stosować się do przepisów ustawy z dn. 27.04.2001 o odpadach  (Dz. U.  2001 r. Nr 62., poz. 628  z późniejszymi zmianami).

Kod odpadu:16 05 04 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206)14. Informacje o transporcie

 • Numer UN (numer ONZ) : 1049
 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA : 2.1 : Gazy palne


 

 • Transport lądowy
  ADR/RID
  Nr HI
  : 23
  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: WODÓR SPRĘŻONY
  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID: 1 F
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie: P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu: B/D: Przewóz w cysternie: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, przez tuneleC, D i E; Inny przewóz: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :
 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)

16. Inne informacje

Symbol zagrożenia: F+ - produkt skrajnie łatwopalny
Znaczenie zwrotów:
R12  - Produkt skrajnie łatwopalny
S9 -  Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

 

powrót » 

 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.