Powietrze sprężone i syntetyczne

powrót » 

 

1. Identyfikacja produktu / Identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja preparatu
  POWIETRZE SPRĘŻONE
  POWIETRZE SYNTETYCZNE 5.0
 • Zastosowanie preparatu:
  Przemysłowe i zawodowe. Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.
 • Identyfikacja producenta
  TEChnogas  Sp. z o.o.
  02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C
  Oddział: 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 66
  Tel. +32 77 11 666; fax: +32 77 11 667
  e-mail: info@technogas.pl


      
2. Identyfikacja zagrożeń

 • gaz sprężony
 • Oznakowanie wg. 67/548/EWG lub 1999/45/WE
 • Symbole : Brak.
 • Zwroty R : Brak.
 • Zwroty S : Brak.


3. Skład i informacja o składnikach

 • skład: 19-21% obj. tlenu w azocie
Składnik Nr CAS Nr WE Symbol Zwroty R
Tlen 7782-44-7 231-956-9 O R 8
Azot 7727-37-9 231-783-9 - -

Znaczenie symboli i zwrotów R podano w punkcie 16.

Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń wpływających na klasyfikacje.4. Pierwsza pomoc

 • Produkt nie stwarza zagrożeń.


5. Postępowanie w przypadku pożaru

 • Narażenie na działanie ognia może spowodować rozerwanie/ wybuch pojemnika.
 • Środki gaśnicze
 • Mogą być zastosowane wszelkie znane środki gaśnicze.
 • Niebezpieczne produkty spalania: niepalny
 • Specjalne postępowanie
 • Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości i, jeśli to możliwe, usunąć je z zagrożonego terenu.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 • Produkt nie stwarza konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.


7.    Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem
  Unikać kontaktu z olejami, smarami i innymi materiałami zapalnymi. .Nie dopuścić do przedostania się wody do butli. Zapobiegać powrotowi gazu do butli. Stosować tylko taki osprzęt, który dozwolony jest dla tego produktu, przewidzianego ciśnienia i temperatury. Zabronione jest otwieranie zaworów butli niepodłączonych do instalacji.
 • Magazynowanie
  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 35ºC. Pojemniki ciśnieniowe (butle)  zabezpieczyć przed wywróceniem się, przechowywać w pozycji pionowej, chroniąc przed możliwością nagrzania.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 , poz. 1833 z późniejszymi zmianami).
  NDS -brak
  NDSCh - brak
  NDSP - brak
 • Oznaczenie na stanowiskach pracy
  Brak norm – produkt nie stwarza zagrożeń.
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
  ochrona rąk - rękawice ze skóry.
  ochrona ciała - przy kontaktach z butlami należy nosić obuwie ochronne.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Postać fizyczna, barwa, zapach  ( gaz sprężony , bezbarwny, bez zapachu)
 • Temperatura wrzenia ( -193º)
 • Temperatura topnienia   (-213ºC)
 • Temperatura krytyczna  (-140ºC )        
 • Gęstość bezwzględna gazu  (1,2 kg/m3)
 • Rozpuszczalność w wodzie (20ºC, 1 bar)    (23 g/m3)
 • Masa molowa (29)


10. Stabilność i reaktywność

 • Produkty stabilne w normalnych warunkach
 • Warunki, których należy unikać
  Pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury pojemnik może ulec rozerwaniu.
 • Niebezpieczny produkt rozpadu:  brak


11. Informacje toksykologiczne

 • Nie stwierdzono toksycznego działania produktu.


12. Informacje ekologiczne

 • Nie jest znane szkodliwe działanie produktu na środowisko naturalne.


13. Postępowanie z odpadami

W razie potrzeby usuwać do atmosfery na otwartej przestrzeni. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktować się z dostawcą.
Kod odpadu: 16 05 05


14. Informacje o transporcie

 • Prawidłowa nazwa przewozowa: GAZ SPRĘŻONY, I.N.O.
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: COMPRESSED GAS, N.O.S. (compressed air)
 • Oznakowanie ADR, IMDG, IATA: 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące


 • Transport lądowy ADR/RID   
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie : 2
  - Kod klasyfikacyjny ADR/RID : 1 A
  - Instrukcja pakowania - Ogólnie : P200
  - Ograniczenia dotyczące przejazdu przez tunele E: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.
 • Klasa: 2
 • Numer nalepki ostrzegawczej : 2.2
 • Numer zagrożenia (HI): 20
 • Nr UN: 1002
 • Opakowanie: butle
  Butle należy transportować w samochodach, gdzie kabina oddzielona jest od kabiny transportowej. Kierowca musi znać możliwe niebezpieczeństwa związane z przewożonym towarem oraz znać sposób postępowania  razie wypadku. Butle przed transportem należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawór butli musi być zamknięty
  i szczelny. Kołpak musi być  zamocowany w sposób pewny.  Zapewnić wystarczającą wentylację. Przestrzegać obowiązujących przepisów.


15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych/ lokalnych przepisów prawnych.

Specjalne przepisy prawne obejmujące bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska dot. substancji i mieszaniny :

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) wraz z późniejszymi zmianami.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1)wraz z późniejszymi zmianami.
3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polskę w 1975r.) wraz z późniejszymi zmianami.
4. USTAWA z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) wraz z późniejszymi zmianami.
5. USTAWA z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322)
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz.U.2004.7.59)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22.05.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2012.445)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)
13. USTAWA z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) wraz z późniejszymi zmianami.
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27.10.001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.2001.112.1206)


16. Inne informacje

Symbol zagrożenia: O

 • Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: R 8
 • Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania: brak


 

 

powrót » 

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.plAktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.